موعود - mev'ud

لغت ناجي - Lugat-i Naci موعود maddesi. Sayfa:863 ; mevud , mev'ûd , mev’ûd


Lugatı naci sözlüğü mevud maddesi. osmanlıcada mevud ne demek, mevud anlamı manası, mevud osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mevud hakkında bilgi. Arapça mevud ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mevud anlamı. , mev'ûd , mev’ûd

موعود ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موعود يقول ما التركية . معنى موعود اللغة التركية

موعود می گویند آنچه ترکیه. معنای موعود زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196