موكب - Mevkib

لغت ناجي - Lugat-i Naci موكب maddesi. Sayfa:864 ; mevkib


Lugatı naci sözlüğü mevkib maddesi. osmanlıcada mevkib ne demek, mevkib anlamı manası, mevkib osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mevkib hakkında bilgi. Arapça mevkib ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mevkib anlamı.

موكب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موكب يقول ما التركية . معنى موكب اللغة التركية

موكب می گویند آنچه ترکیه. معنای موكب زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195