مولد - mevlid

لغت ناجي - Lugat-i Naci مولد maddesi. Sayfa:864 ; mevlid , müvellid , müvelled


Lugatı naci sözlüğü mevlid maddesi. osmanlıcada mevlid ne demek, mevlid anlamı manası, mevlid osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mevlid hakkında bilgi. Arapça mevlid ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mevlid anlamı. , müvellid , müvelled

مولد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مولد يقول ما التركية . معنى مولد اللغة التركية

مولد می گویند آنچه ترکیه. معنای مولد زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196