مولد - müvellid

لغت ناجي - Lugat-i Naci مولد maddesi. Sayfa:865 ; mevlid , müvellid , müvelled


Lugatı naci sözlüğü mevlid maddesi. osmanlıcada mevlid ne demek, mevlid anlamı manası, mevlid osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mevlid hakkında bilgi. Arapça mevlid ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mevlid anlamı. , müvellid , müvelled

مولد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مولد يقول ما التركية . معنى مولد اللغة التركية

مولد می گویند آنچه ترکیه. معنای مولد زبان ترکی



1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197