مولد - müvelled

لغت ناجي - Lugat-i Naci مولد maddesi. Sayfa:865 ; mevlid , müvellid , müvelled


Lugatı naci sözlüğü mevlid maddesi. osmanlıcada mevlid ne demek, mevlid anlamı manası, mevlid osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mevlid hakkında bilgi. Arapça mevlid ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mevlid anlamı. , müvellid , müvelled

مولد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مولد يقول ما التركية . معنى مولد اللغة التركية

مولد می گویند آنچه ترکیه. معنای مولد زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191