مولد الحموضه - Müvellidü'l-Humûza

لغت ناجي - Lugat-i Naci مولد الحموضه maddesi. Sayfa:865 ; müvellid-ül-humûza


Lugatı naci sözlüğü müvellid-ül-humûza maddesi. osmanlıcada müvellid-ül-humûza ne demek, müvellid-ül-humûza anlamı manası, müvellid-ül-humûza osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müvellid-ül-humûza hakkında bilgi. Arapça müvellid-ül-humûza ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müvellid-ül-humûza anlamı.

مولد الحموضه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مولد الحموضه يقول ما التركية . معنى مولد الحموضه اللغة التركية

مولد الحموضه می گویند آنچه ترکیه. معنای مولد الحموضه زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192