مهما امكن - mehma emken

لغت ناجي - Lugat-i Naci مهما امكن maddesi. Sayfa:870 ; meh-mâ-emken


Lugatı naci sözlüğü meh-mâ-emken maddesi. osmanlıcada meh-mâ-emken ne demek, meh-mâ-emken anlamı manası, meh-mâ-emken osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte meh-mâ-emken hakkında bilgi. Arapça meh-mâ-emken ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada meh-mâ-emken anlamı.

مهما امكن ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مهما امكن يقول ما التركية . معنى مهما امكن اللغة التركية

مهما امكن می گویند آنچه ترکیه. معنای مهما امكن زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192