مهماز ، مهميز - mihmaz

لغت ناجي - Lugat-i Naci مهماز ، مهميز maddesi. Sayfa:870 ; mitımâz, mihmîz


Lugatı naci sözlüğü mitımâz, mihmîz maddesi. osmanlıcada mitımâz, mihmîz ne demek, mitımâz, mihmîz anlamı manası, mitımâz, mihmîz osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mitımâz, mihmîz hakkında bilgi. Arapça mitımâz, mihmîz ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mitımâz, mihmîz anlamı.

مهماز ، مهميز ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مهماز ، مهميز يقول ما التركية . معنى مهماز ، مهميز اللغة التركية

مهماز ، مهميز می گویند آنچه ترکیه. معنای مهماز ، مهميز زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193