مهند - Muhenned

لغت ناجي - Lugat-i Naci مهند maddesi. Sayfa:871 ; mühenned


Lugatı naci sözlüğü mühenned maddesi. osmanlıcada mühenned ne demek, mühenned anlamı manası, mühenned osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mühenned hakkında bilgi. Arapça mühenned ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mühenned anlamı.

مهند ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مهند يقول ما التركية . معنى مهند اللغة التركية

مهند می گویند آنچه ترکیه. معنای مهند زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192