مهواره - Mehvâre

لغت ناجي - Lugat-i Naci مهواره maddesi. Sayfa:871 ; meh.vâre


Lugatı naci sözlüğü meh.vâre maddesi. osmanlıcada meh.vâre ne demek, meh.vâre anlamı manası, meh.vâre osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte meh.vâre hakkında bilgi. Arapça meh.vâre ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada meh.vâre anlamı.

مهواره ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مهواره يقول ما التركية . معنى مهواره اللغة التركية

مهواره می گویند آنچه ترکیه. معنای مهواره زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195