ميان بند - Miyânbend

لغت ناجي - Lugat-i Naci ميان بند maddesi. Sayfa:872 ; miyin-bond


Lugatı naci sözlüğü miyin-bond maddesi. osmanlıcada miyin-bond ne demek, miyin-bond anlamı manası, miyin-bond osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte miyin-bond hakkında bilgi. Arapça miyin-bond ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada miyin-bond anlamı.

ميان بند ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ميان بند يقول ما التركية . معنى ميان بند اللغة التركية

ميان بند می گویند آنچه ترکیه. معنای ميان بند زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193