مياندار - Miyândâr

لغت ناجي - Lugat-i Naci مياندار maddesi. Sayfa:872 ; miyân-dâr


Lugatı naci sözlüğü miyân-dâr maddesi. osmanlıcada miyân-dâr ne demek, miyân-dâr anlamı manası, miyân-dâr osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte miyân-dâr hakkında bilgi. Arapça miyân-dâr ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada miyân-dâr anlamı.

مياندار ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مياندار يقول ما التركية . معنى مياندار اللغة التركية

مياندار می گویند آنچه ترکیه. معنای مياندار زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196