مئبر ، مئبره - mi'ber

لغت ناجي - Lugat-i Naci مئبر ، مئبره maddesi. Sayfa:872 ; mi'ber, m i'bere


Lugatı naci sözlüğü mi'ber, m i'bere maddesi. osmanlıcada mi'ber, m i'bere ne demek, mi'ber, m i'bere anlamı manası, mi'ber, m i'bere osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mi'ber, m i'bere hakkında bilgi. Arapça mi'ber, m i'bere ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mi'ber, m i'bere anlamı.

مئبر ، مئبره ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مئبر ، مئبره يقول ما التركية . معنى مئبر ، مئبره اللغة التركية

مئبر ، مئبره می گویند آنچه ترکیه. معنای مئبر ، مئبره زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193