ميزاب - mizab

لغت ناجي - Lugat-i Naci ميزاب maddesi. Sayfa:873 ; mîzâb


Lugatı naci sözlüğü mîzâb maddesi. osmanlıcada mîzâb ne demek, mîzâb anlamı manası, mîzâb osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mîzâb hakkında bilgi. Arapça mîzâb ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mîzâb anlamı.

ميزاب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ميزاب يقول ما التركية . معنى ميزاب اللغة التركية

ميزاب می گویند آنچه ترکیه. معنای ميزاب زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196