ميزان الحراره - Mîzânu'l-Harâre

لغت ناجي - Lugat-i Naci ميزان الحراره maddesi. Sayfa:873


ميزان الحراره ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ميزان الحراره يقول ما التركية . معنى ميزان الحراره اللغة التركية

ميزان الحراره می گویند آنچه ترکیه. معنای ميزان الحراره زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192