ميقروب - mikrop

لغت ناجي - Lugat-i Naci ميقروب maddesi. Sayfa:874 ; mikrob


Lugatı naci sözlüğü mikrob maddesi. osmanlıcada mikrob ne demek, mikrob anlamı manası, mikrob osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mikrob hakkında bilgi. Arapça mikrob ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mikrob anlamı.

ميقروب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ميقروب يقول ما التركية . معنى ميقروب اللغة التركية

ميقروب می گویند آنچه ترکیه. معنای ميقروب زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193