آزور‌ ، آزور - azver

لغت ناجي - Lugat-i Naci آزور‌ ، آزور maddesi. Sayfa:77 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196