نااستوار - na üstüvar

لغت ناجي - Lugat-i Naci نااستوار maddesi. Sayfa:876 ; na üstüvar


Lugatı naci sözlüğü na üstüvar maddesi. osmanlıcada na üstüvar ne demek, na üstüvar anlamı manası, na üstüvar osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte na üstüvar hakkında bilgi. Arapça na üstüvar ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada na üstüvar anlamı.

نااستوار ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

نااستوار يقول ما التركية . معنى نااستوار اللغة التركية

نااستوار می گویند آنچه ترکیه. معنای نااستوار زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194