نا انديش - na endiş

لغت ناجي - Lugat-i Naci نا انديش maddesi. Sayfa:876 ; nâ-endîş


Lugatı naci sözlüğü nâ-endîş maddesi. osmanlıcada nâ-endîş ne demek, nâ-endîş anlamı manası, nâ-endîş osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte nâ-endîş hakkında bilgi. Arapça nâ-endîş ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada nâ-endîş anlamı.

نا انديش ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

نا انديش يقول ما التركية . معنى نا انديش اللغة التركية

نا انديش می گویند آنچه ترکیه. معنای نا انديش زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197