نائلئ قديم - naili kadim

لغت ناجي - Lugat-i Naci نائلئ قديم maddesi. Sayfa:876


نائلئ قديم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

نائلئ قديم يقول ما التركية . معنى نائلئ قديم اللغة التركية

نائلئ قديم می گویند آنچه ترکیه. معنای نائلئ قديم زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194