نابغه - Nâbiğa

لغت ناجي - Lugat-i Naci نابغه maddesi. Sayfa:877 ; nabiğa


Lugatı naci sözlüğü nabiğa maddesi. osmanlıcada nabiğa ne demek, nabiğa anlamı manası, nabiğa osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte nabiğa hakkında bilgi. Arapça nabiğa ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada nabiğa anlamı.

نابغه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

نابغه يقول ما التركية . معنى نابغه اللغة التركية

نابغه می گویند آنچه ترکیه. معنای نابغه زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195