ناتوان - Nâtüvân

لغت ناجي - Lugat-i Naci ناتوان maddesi. Sayfa:878 ; na tuvan , nâtüvan , nâ-tüvân


Lugatı naci sözlüğü na tuvan maddesi. osmanlıcada na tuvan ne demek, na tuvan anlamı manası, na tuvan osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte na tuvan hakkında bilgi. Arapça na tuvan ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada na tuvan anlamı. , nâtüvan , nâ-tüvân

ناتوان ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ناتوان يقول ما التركية . معنى ناتوان اللغة التركية

ناتوان می گویند آنچه ترکیه. معنای ناتوان زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197