نادرست - na dürüst

لغت ناجي - Lugat-i Naci نادرست maddesi. Sayfa:881 ; na dürüst , nâ-dürüst


Lugatı naci sözlüğü na dürüst maddesi. osmanlıcada na dürüst ne demek, na dürüst anlamı manası, na dürüst osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte na dürüst hakkında bilgi. Arapça na dürüst ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada na dürüst anlamı. , nâ-dürüst

نادرست ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

نادرست يقول ما التركية . معنى نادرست اللغة التركية

نادرست می گویند آنچه ترکیه. معنای نادرست زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191