نادري چلبي - nadiri çelebi

لغت ناجي - Lugat-i Naci نادري چلبي maddesi. Sayfa:881


نادري چلبي ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

نادري چلبي يقول ما التركية . معنى نادري چلبي اللغة التركية

نادري چلبي می گویند آنچه ترکیه. معنای نادري چلبي زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192