ناروا - Nârevâ

لغت ناجي - Lugat-i Naci ناروا maddesi. Sayfa:881 ; na reva


Lugatı naci sözlüğü na reva maddesi. osmanlıcada na reva ne demek, na reva anlamı manası, na reva osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte na reva hakkında bilgi. Arapça na reva ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada na reva anlamı.

ناروا ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ناروا يقول ما التركية . معنى ناروا اللغة التركية

ناروا می گویند آنچه ترکیه. معنای ناروا زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195