ناسنجيده - Nâsencîde

لغت ناجي - Lugat-i Naci ناسنجيده maddesi. Sayfa:882 ; nâ-sencide


Lugatı naci sözlüğü nâ-sencide maddesi. osmanlıcada nâ-sencide ne demek, nâ-sencide anlamı manası, nâ-sencide osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte nâ-sencide hakkında bilgi. Arapça nâ-sencide ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada nâ-sencide anlamı.

ناسنجيده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ناسنجيده يقول ما التركية . معنى ناسنجيده اللغة التركية

ناسنجيده می گویند آنچه ترکیه. معنای ناسنجيده زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191