ناشنيده - naşinide

لغت ناجي - Lugat-i Naci ناشنيده maddesi. Sayfa:883 ; nâ-şinîde


Lugatı naci sözlüğü nâ-şinîde maddesi. osmanlıcada nâ-şinîde ne demek, nâ-şinîde anlamı manası, nâ-şinîde osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte nâ-şinîde hakkında bilgi. Arapça nâ-şinîde ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada nâ-şinîde anlamı.

ناشنيده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ناشنيده يقول ما التركية . معنى ناشنيده اللغة التركية

ناشنيده می گویند آنچه ترکیه. معنای ناشنيده زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191