نا محدود - na mahdud

لغت ناجي - Lugat-i Naci نا محدود maddesi. Sayfa:886 ; nâ-mahdûd


Lugatı naci sözlüğü nâ-mahdûd maddesi. osmanlıcada nâ-mahdûd ne demek, nâ-mahdûd anlamı manası, nâ-mahdûd osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte nâ-mahdûd hakkında bilgi. Arapça nâ-mahdûd ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada nâ-mahdûd anlamı.

نا محدود ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

نا محدود يقول ما التركية . معنى نا محدود اللغة التركية

نا محدود می گویند آنچه ترکیه. معنای نا محدود زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196