نا محرم - na mahrem

لغت ناجي - Lugat-i Naci نا محرم maddesi. Sayfa:886 ; nâ-mahrem


Lugatı naci sözlüğü nâ-mahrem maddesi. osmanlıcada nâ-mahrem ne demek, nâ-mahrem anlamı manası, nâ-mahrem osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte nâ-mahrem hakkında bilgi. Arapça nâ-mahrem ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada nâ-mahrem anlamı.

نا محرم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

نا محرم يقول ما التركية . معنى نا محرم اللغة التركية

نا محرم می گویند آنچه ترکیه. معنای نا محرم زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197