نا محصور - na mahsur

لغت ناجي - Lugat-i Naci نا محصور maddesi. Sayfa:886 ; nâ-mahsûr


Lugatı naci sözlüğü nâ-mahsûr maddesi. osmanlıcada nâ-mahsûr ne demek, nâ-mahsûr anlamı manası, nâ-mahsûr osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte nâ-mahsûr hakkında bilgi. Arapça nâ-mahsûr ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada nâ-mahsûr anlamı.

نا محصور ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

نا محصور يقول ما التركية . معنى نا محصور اللغة التركية

نا محصور می گویند آنچه ترکیه. معنای نا محصور زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191