نامزاج - Nâmizâc

لغت ناجي - Lugat-i Naci نامزاج maddesi. Sayfa:886 ; na mizac


Lugatı naci sözlüğü na mizac maddesi. osmanlıcada na mizac ne demek, na mizac anlamı manası, na mizac osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte na mizac hakkında bilgi. Arapça na mizac ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada na mizac anlamı.

نامزاج ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

نامزاج يقول ما التركية . معنى نامزاج اللغة التركية

نامزاج می گویند آنچه ترکیه. معنای نامزاج زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194