نا معدود - nama'dud

لغت ناجي - Lugat-i Naci نا معدود maddesi. Sayfa:886 ; nâ-ma'dûd


Lugatı naci sözlüğü nâ-ma'dûd maddesi. osmanlıcada nâ-ma'dûd ne demek, nâ-ma'dûd anlamı manası, nâ-ma'dûd osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte nâ-ma'dûd hakkında bilgi. Arapça nâ-ma'dûd ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada nâ-ma'dûd anlamı.

نا معدود ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

نا معدود يقول ما التركية . معنى نا معدود اللغة التركية

نا معدود می گویند آنچه ترکیه. معنای نا معدود زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197