ناموجه - na müvecceh

لغت ناجي - Lugat-i Naci ناموجه maddesi. Sayfa:8871 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197