واهمه - vahime

لغت ناجي - Lugat-i Naci واهمه maddesi. Sayfa:921 ; vahime


Lugatı naci sözlüğü vahime maddesi. osmanlıcada vahime ne demek, vahime anlamı manası, vahime osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte vahime hakkında bilgi. Arapça vahime ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada vahime anlamı.

واهمه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

واهمه يقول ما التركية . معنى واهمه اللغة التركية

واهمه می گویند آنچه ترکیه. معنای واهمه زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192