وهاب - vehhab

لغت ناجي - Lugat-i Naci وهاب maddesi. Sayfa:933 ; vehhab


Lugatı naci sözlüğü vehhab maddesi. osmanlıcada vehhab ne demek, vehhab anlamı manası, vehhab osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte vehhab hakkında bilgi. Arapça vehhab ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada vehhab anlamı.

وهاب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

وهاب يقول ما التركية . معنى وهاب اللغة التركية

وهاب می گویند آنچه ترکیه. معنای وهاب زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195