ویرانه - Vîrâne

لغت ناجي - Lugat-i Naci ویرانه maddesi. Sayfa:934


ویرانه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ویرانه يقول ما التركية . معنى ویرانه اللغة التركية

ویرانه می گویند آنچه ترکیه. معنای ویرانه زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192