هابیل - habil

لغت ناجي - Lugat-i Naci هابیل maddesi. Sayfa:935 ; habil


Lugatı naci sözlüğü habil maddesi. osmanlıcada habil ne demek, habil anlamı manası, habil osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte habil hakkında bilgi. Arapça habil ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada habil anlamı.

هابیل ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

هابیل يقول ما التركية . معنى هابیل اللغة التركية

هابیل می گویند آنچه ترکیه. معنای هابیل زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193