هاتف افندي - hatif efendi

لغت ناجي - Lugat-i Naci هاتف افندي maddesi. Sayfa:935


هاتف افندي ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

هاتف افندي يقول ما التركية . معنى هاتف افندي اللغة التركية

هاتف افندي می گویند آنچه ترکیه. معنای هاتف افندي زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197