هاروت - harut

لغت ناجي - Lugat-i Naci هاروت maddesi. Sayfa:936 ; harut


Lugatı naci sözlüğü harut maddesi. osmanlıcada harut ne demek, harut anlamı manası, harut osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte harut hakkında bilgi. Arapça harut ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada harut anlamı.

هاروت ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

هاروت يقول ما التركية . معنى هاروت اللغة التركية

هاروت می گویند آنچه ترکیه. معنای هاروت زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197