هازم - Hâzim

لغت ناجي - Lugat-i Naci هازم maddesi. Sayfa:936 ; Hâzim


Lugatı naci sözlüğü Hâzim maddesi. osmanlıcada Hâzim ne demek, Hâzim anlamı manası, Hâzim osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Hâzim hakkında bilgi. Arapça Hâzim ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Hâzim anlamı.

هازم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

هازم يقول ما التركية . معنى هازم اللغة التركية

هازم می گویند آنچه ترکیه. معنای هازم زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192