هدجان - hedcan

لغت ناجي - Lugat-i Naci هدجان maddesi. Sayfa:938 ; hedcân


Lugatı naci sözlüğü hedcân maddesi. osmanlıcada hedcân ne demek, hedcân anlamı manası, hedcân osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte hedcân hakkında bilgi. Arapça hedcân ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada hedcân anlamı.

هدجان ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

هدجان يقول ما التركية . معنى هدجان اللغة التركية

هدجان می گویند آنچه ترکیه. معنای هدجان زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195