هوشربا - Hûşrubâ

لغت ناجي - Lugat-i Naci هوشربا maddesi. Sayfa:947 ; hûş-rübâ


Lugatı naci sözlüğü hûş-rübâ maddesi. osmanlıcada hûş-rübâ ne demek, hûş-rübâ anlamı manası, hûş-rübâ osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte hûş-rübâ hakkında bilgi. Arapça hûş-rübâ ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada hûş-rübâ anlamı.

هوشربا ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

هوشربا يقول ما التركية . معنى هوشربا اللغة التركية

هوشربا می گویند آنچه ترکیه. معنای هوشربا زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196