ياقوت حموی - yakut hamevi

لغت ناجي - Lugat-i Naci ياقوت حموی maddesi. Sayfa:951


ياقوت حموی ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ياقوت حموی يقول ما التركية . معنى ياقوت حموی اللغة التركية

ياقوت حموی می گویند آنچه ترکیه. معنای ياقوت حموی زبان ترکی



5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194