ياقوت حموی - yakut hamevi

لغت ناجي - Lugat-i Naci ياقوت حموی maddesi. Sayfa:951


ياقوت حموی ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ياقوت حموی يقول ما التركية . معنى ياقوت حموی اللغة التركية

ياقوت حموی می گویند آنچه ترکیه. معنای ياقوت حموی زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194