اغتصابات - iğtisabat

لغت ناجي - Lugat-i Naci اغتصابات maddesi. Sayfa:91 ; igtisâbât


Lugatı naci sözlüğü igtisâbât maddesi. osmanlıcada igtisâbât ne demek, igtisâbât anlamı manası, igtisâbât osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte igtisâbât hakkında bilgi. Arapça igtisâbât ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada igtisâbât anlamı.

اغتصابات ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

اغتصابات يقول ما التركية . معنى اغتصابات اللغة التركية

اغتصابات می گویند آنچه ترکیه. معنای اغتصابات زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195