آسوده - asude

لغت ناجي - Lugat-i Naci آسوده maddesi. Sayfa:8 ; asude


Lugatı naci sözlüğü asude maddesi. osmanlıcada asude ne demek, asude anlamı manası, asude osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte asude hakkında bilgi. Arapça asude ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada asude anlamı.

آسوده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آسوده يقول ما التركية . معنى آسوده اللغة التركية

آسوده می گویند آنچه ترکیه. معنای آسوده زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195