آشكار ، آشكارا ، آشكاره - aşkar

لغت ناجي - Lugat-i Naci آشكار ، آشكارا ، آشكاره maddesi. Sayfa:8


آشكار ، آشكارا ، آشكاره ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آشكار ، آشكارا ، آشكاره يقول ما التركية . معنى آشكار ، آشكارا ، آشكاره اللغة التركية

آشكار ، آشكارا ، آشكاره می گویند آنچه ترکیه. معنای آشكار ، آشكارا ، آشكاره زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192