آغشته - ağaşte

لغت ناجي - Lugat-i Naci آغشته maddesi. Sayfa:9 ; âgaşte , âguşte


Lugatı naci sözlüğü âgaşte maddesi. osmanlıcada âgaşte ne demek, âgaşte anlamı manası, âgaşte osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte âgaşte hakkında bilgi. Arapça âgaşte ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada âgaşte anlamı. , âguşte

آغشته ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آغشته يقول ما التركية . معنى آغشته اللغة التركية

آغشته می گویند آنچه ترکیه. معنای آغشته زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192