آفت جان ، آفت دوران - afeti can -devran

لغت ناجي - Lugat-i Naci آفت جان ، آفت دوران maddesi. Sayfa:10


آفت جان ، آفت دوران ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آفت جان ، آفت دوران يقول ما التركية . معنى آفت جان ، آفت دوران اللغة التركية

آفت جان ، آفت دوران می گویند آنچه ترکیه. معنای آفت جان ، آفت دوران زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197