آفت زده - afetzede

لغت ناجي - Lugat-i Naci آفت زده maddesi. Sayfa:10 ; âfetzede


Lugatı naci sözlüğü âfetzede maddesi. osmanlıcada âfetzede ne demek, âfetzede anlamı manası, âfetzede osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte âfetzede hakkında bilgi. Arapça âfetzede ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada âfetzede anlamı.

آفت زده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آفت زده يقول ما التركية . معنى آفت زده اللغة التركية

آفت زده می گویند آنچه ترکیه. معنای آفت زده زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192