بازيخانه ، بازيكده - bazihane

لغت ناجي - Lugat-i Naci بازيخانه ، بازيكده maddesi. Sayfa:147


بازيخانه ، بازيكده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

بازيخانه ، بازيكده يقول ما التركية . معنى بازيخانه ، بازيكده اللغة التركية

بازيخانه ، بازيكده می گویند آنچه ترکیه. معنای بازيخانه ، بازيكده زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192